Kurumsal Yönetim Sistemi

Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetimi, şirketin tüzel kişiliğine ve pay sahiplerine şeffaflık ilkesiyle hesap verebilme bilinci ile şirketin karlılığını ve pay sahiplerinin menfaatlerini sürdürülebilirlik yaklaşımıyla ön planda tutarak görevlerini yerine getirmektedir. 

Sürdürülebilirlik yaklaşımıyla birlikte yeni yönetişim yapısına sahip olan Aydem Yenilenebilir Enerji’de, Yönetim Kurulu, kritik kararların onay mercii olarak görülmektedir. Hissedarlar veya Yönetim Kurulu günlük işlemlere müdahale etmemekle birlikte kritik konularda bilgilendirilmektedir. Yüksek finansal etki ve risk olması durumlarında Aydem Yenilenebilir Enerji’nin yönetim süreçlerinde Aydem Holding Yönetim Kurulu, kuralları belirleyici ve denetleyici rol üstlenmektedir. Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu, stratejik hedefleri tanımlamak, kurumsal yönetimi belirlemek, ihtiyaç duyulan insan ve finansal kaynakları tespit etmek, yönetimin performansını denetlemek, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, Şirket Esas Sözleşmesi’ne, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmekle birlikte Şirket’in sürdürülebilirlik performansının denetlenmesi gibi görevlerden sorumlu en yüksek yönetişim organıdır.

2019 yılı itibariyle Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu'nda 4 üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulu’nun başarısı, ana iş hedeflerine kurumsal hedefler doğrultusunda ne ölçüde ulaşıldığını ve stratejilerin başarı ölçüsünün izlenmesi ile değerlendirilmektedir. Ana iş hedeflerinin performans göstergeleri, sürdürülebilirlik yönetimi süreci dahil olmak üzere, tüm süreçlerin temel performans göstergelerinin bir sonucu olmasından dolayı en üst yönetişim organı özellikle ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim performansıyla ilgili kendi performansını da değerlendirmiş olmaktadır.
 

 

Yönetim Kurulu

Ana hissedar temsilcisi üyeler
4 üye
Bağımsız üyeler
3 üye
Genel Kurul tarafından seçilen üye
1 üye

 

Yönetim Kurulu

Denetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Yatırım Komitesi
İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Komitesi