İnsan Hakları Politikası

Türkiye’nin öncü yenilenebilir enerji şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, uzun vadede başarılı olabilmek için paydaşlarımız ve toplum için değer yaratmamız gerektiğine inanıyor; küresel standartların gerekliliklerini, doğal kaynakların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten bir yaklaşım benimsiyoruz.

İnsan Hakları’nı Etik Kuralları’nın ayrılmaz bir parçası kabul eden şirketimiz,

 • Tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın Aydem Yenilenebilir İnsan Hakları Politikası’na uygun davranmasını sağlamayı,
 • Faaliyette bulunduğumuz bölgelerde yaşayan halkın haklarını gözetmeyi ve hak ihlallerine karşı önlem almayı,
 • İnsan Hakları’yla ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uymayı, iş ortaklarımızın da uymasını sağlamayı,
 • İnsan Hakları’yla ilgili taahhütlerimizi, imzalamış olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne ve Türkiye’nin imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ne dayandırmayı,
 • Tüm yatırım faaliyetlerimizde ve bu faaliyetleri kapsayan operasyonlarımızda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi doğrultusunda karar almayı ve faaliyetlerimizi bu doğrultuda düzenlemeyi,
 • Çalışanlarımız arasında ayrımcılık yapılmasına hiçbir koşulda fırsat vermemeyi ve tüm çalışanlarımıza ücretlendirme, performans değerlendirmesi, istihdam vb konularda eşit haklar sağlamayı,
 • Kadınlara iş ortamında fırsat eşitliği yaratılmasını sağlamayı ve kadın istihdamını arttırmayı,
 • Şirketimizin karar mekanizmalarında toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeyi ve şirketimizin yönetim kurulu ve üst yönetimlerinde kadın oranını arttırmayı,
 • Tüm paydaşlarımızın yaş, din, ırk, kültür  farklılıklarını kabul etmeyi ve değer vermeyi,
 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak faaliyetlerimizin hiçbir aşamasında çocuk işçi çalıştırılmasına hiçbir koşulda izin vermemeyi,
 • Tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelerde çocuk işçi çalıştırılmaması konusunu güvence altına almayı ve denetimlerde bu konuyu göz önünde bulundurmayı,
 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak faaliyetlerimizin hiçbir aşamasında yasa ve yönetmeliklere uygun olmayan şartlarda zorla ve cebren çalıştırmaya izin vermemeyi,
 • Çalışanlarımızın iş ortamında ifade özgürlüğü hakkını kullanmalarını sekteye uğratacak her türlü durumun önüne geçmeyi ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine olanak tanımayı,
 • Çalışanlarımızın toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermeyi,
 • Çalışanlarımıza sağlıklı, ergonomik, güvenli ve memnuniyetle çalışacakları koşulları oluşturmayı,
 • Çalışanlarımıza şirket itibarımızla sosyal olarak güvenilir bir işveren olmayı,
 • Çalışanlarımızın iş-yaşam dengesini dikkate alan, çalışan ebeveynlere uygun bir ortam oluşturmayı,
 • İş ortamında kötü muamele, yıldırma ve taciz gibi olaylara müsamaha göstermemeyi,
 • Taahhüt edilen ve uygulanan bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmayı,
 • Kamu ve üçüncü şahısların erişimine açık hale getirmeyi,
 • Politikamızın paydaşlarımızla etkili iletişimini sağlayarak takibini yapmayı,

İnsan Hakları politikası olarak kabul etmiştir.