İnsan Hakları Politikası

Aydem Yenilenebilir Enerji olarak sektördeki öncü konumumuzu korumak, yerelden ulusala ve ulusaldan globale dönüşen bir marka olma yolculuğumuzda tüm paydaşlarımız, toplum ve çevre için değer yaratmamız gerektiğine inanıyoruz. Sürdürülebilirlik için küresel standartların gerekliliklerini yerine getirmenin önemini biliyor, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak onlara sağlıklı kaynaklar bırakabilme sorumluluğunda doğal kaynakların ve çevrenin sürdürülebilirliğini gözeten bir yaklaşım benimsiyoruz.

Bu kapsamda;

İnsan Haklarını Etik Kurallarının ayrılmaz bir parçası kabul eden şirketimiz;

 • Aydem Yenilenebilir Enerji’de bulunan çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın Aydem Yenilenebilir Enerji İnsan Hakları Politikasına uygun davranmasını sağlamayı,
 • Faaliyette bulunduğumuz bölgelerde yaşayan halkın haklarını gözetmeyi ve hak ihlallerine karşı önlem almayı,

 • İnsan Haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uymayı, iş ortaklarımızın da uymasını sağlamayı,

 • İnsan Hakları ile ilgili taahhütlerimizi, Türkiye’nin imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ne dayandırmayı,

 • Tüm yatırım faaliyetlerimizde ve bu faaliyetleri kapsayan operasyonlarımızda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi doğrultusunda karar almayı ve faaliyetlerimizi bu doğrultuda düzenlemeyi,

 • Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil, renk, yaş, cinsiyet, ailevi durum, ulusal köken, sağlık durumu, fiziksel engel, cinsel tercih, mümkün ya da olası hamilelik durumu, sendikal aktiviteler ya da yasalarca belirlenen diğer faktörler dâhilinde ayrımcılık yapılmasına hiçbir koşulda müsamaha göstermemeyi,

 • Çalışanlarımızın farklılıklarına değer vermeyi, çeşitliliği hedeflerimize ulaşmak için benimsemeyi,

 • Tüm çalışanlarımıza ücretlendirme, performans değerlendirmesi, kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanma, istihdam ve benzeri konularda eşit haklar sağlamayı ve fırsat eşitliği planlarımız ile ilgili tüm gelişmeleri iç ve dış iletişim kanalları üzerinden duyurmayı,

 • Kadınların iş gücüne katılımını destekleyerek kadın-erkek fırsat eşitliği ilkelerini tüm insan kaynakları politikalarımızda ve prosedürlerimizde, işbu İnsan Hakları Politikası ile güvence altına almayı ve kadın istihdamını arttırmayı,

 • Şirketlerimizin karar mekanizmalarında toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeyi ve şirketimizin yönetim kurulu ve üst yönetimlerinde kadın oranını arttırmayı,

 • Faaliyetlerimizin herhangi bir aşamasında çocuk işçi sınıflandırmasına giren personel çalıştırılmasına kesinlikle izin vermemeyi,

 • Tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelerde çocuk işçi çalıştırılmaması konusunu güvence altına almayı ve denetimlerde bu konuyu göz önünde bulundurmayı,

 • Çalışanlarımız arasında eşitliği sağlamak adına adil eğitim ve destek süreçleri oluşturmayı ve çalışanlarımızın bu eğitimlere katılımlarını özel olarak teşvik etmeyi,

 • Faaliyetlerimizin hiçbir aşamasında yasa ve yönetmeliklere uygun olmayan şartlarda zorla ve cebren çalıştırmaya izin vermemeyi ayrıca zorla ve cebren çalıştırma uygulayan şirketlerden malzeme veya hizmet satın almamayı,

 • Tüm paydaşlarımızın yaş, din, dil, cinsiyet, ırk, kültür farklılıklarını kabul ederek değer vermeyi ve eşitlikçi yaklaşımımızın tüm iş ortaklarımız ve tedarikçilerimize yayılmasını sağlamayı,

 • Çalışanlarımızın iş ortamında ifade özgürlüğü hakkını kullanmalarını sekteye uğratacak her türlü durumun önüne geçmeyi ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine olanak tanımayı,

 • Çalışanlarımızın toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermeyi,

 • Çalışanlarımıza sağlıklı, ergonomik, hijyenik, güvenli ve memnuniyetle çalışacakları çalışma koşulları sağlamayı,

 • İş sağlığı ve güvenliği ilkelerinin çalışanların sağlığını, güvenliğini ve/veya hayatını tehlikeye atacak derecede ihlaline izin vermemeyi ve gerekli önlemleri almayı,

 • Şirket itibarımızla Çalışanlarımıza sosyal olarak güvenilir bir işveren olmayı,

 • Çalışma ortamı ve şartlarını oluştururken, iş-aile yaşam dengesini dikkate almayı ve çalışan ebeveynlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayı,

 • İş ortamında kötü muamele, yıldırma, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele, psikolojik şiddet, sözlü ya da yazılı herhangi bir iletişim yoluyla taciz ve istismar gibi olaylara kesinlikle müsamaha göstermemeyi,

 • İş yerlerinde ya da çalışanlarımızın özel hayatında aile içi şiddet, doğaya ve hayvanlara karşı gösterilen şiddet de dâhil olmak üzere şiddete meyilli davranışların tümüne karşı durmayı,

 • Yaşanılabilir ve yeşil bir dünya için çevreye duyarlı olmayı ve tüm faaliyetlerinde doğanın korunması ilkesini öncelikli olarak göz önünde tutmayı

 • Bildirgede yer alan hususların takibinin kurumumuz içerisinde en üst düzeyde temsilini sağlamayı, taahhüt edilen ve uygulanan bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmayı,

 • Politikamız hakkında çalışanların paylaşımlarına önem vermeyi etik@aydemenerji.com.tr adresine iletilen olası politika ihlallerini değerlendirmeyi

 • Kamu ve üçüncü şahısların erişimine açık hale getirmeyi,

 • Politikamızın paydaşlarımızla etkili iletişimini sağlayarak takibini yapmayı, İnsan Hakları politikası olarak kabul etmiştir.

İnsan Hakları Politikası olarak kabul etmiştir.