Sürdürülebilirlik Politikası

Türkiye’nin öncü yenilenebilir enerji şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, uzun vadede başarılı olabilmek için paydaşlarımız ve toplum için değer yaratmamız gerektiğine inanıyor; küresel standartların gerekliliklerini, doğal kaynakların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten bir yaklaşım benimsiyoruz.

Doğal kaynakların sınırlı olduğunun bilinciyle bugün ve gelecek için daha iyisini hayata geçirmek amacıyla çalışırken iklim değişikliklerine uyum, sıfır israf ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi konularına odaklanıyoruz. Aydem Yenilenebilir Enerji için şirketimizin çevresel, sosyal ve ekonomik etki alanları, paydaşlarımızın beklentileri ve kurumsal stratejimizi birlikte değerlendirerek bir sürdürülebilirlik stratejisi oluşturduk. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya ve yenilenebilir enerji üretimiyle çevreye, topluma ve sonraki nesillere daha güzel bir gelecek hazırlamaya devam ediyoruz.

Aydem Yenilenebilir Enerji “Sürdürülebilir gelecek için temiz enerji” sürdürülebilirlik vizyonu ile kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımının entegre edildiği bir yönetim anlayışını benimseyen, iklim değişikliği ile mücadeleyi, toplumların ekonomik ve sosyal kalkınmasını ve çevresel sürdürülebilirliği temel sorumluluk olarak kabul eden şirketimiz,

 • Kurumsal sürdürülebilirlik bakış açısının bir şirket kültürü haline getirilmesi ve bu alanda hem çalışanlarımız hem paydaşlarımız nezdinde farkındalık yaratılmasını,
 • Tüm faaliyetlerimizde iş hedeflerimizin sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlardaki üç yönünü dikkate alarak belirlenmesini,
 • Yenilenebilir ve temiz enerjiye yatırım yaparak ülkenin enerji arzı güvenliğine ve enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına katkıda bulunmayı,
 • Etkin portföy yönetimi ile enerji üretiminde verimliliği, sürekliliği ve güvenliği sağlamayı,
 • Faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı etik kurallarımıza bağlı kalarak, çevresel, sosyal, doğal ve kültürel mirasa olan etkilerini göz önünde bulundurmayı, ölçmeyi ve değerlendirmeyi,
 • Öncelikli odak alan çalışmalarımız uyarınca iş sağlığı ve güvenliği alanında iyileşmeyi sağlayacak uygulamaları geliştirmeyi ve hayata geçirmeyi, bu alandaki uluslararası performans kriterlerini takip etmeyi ve her sene sürdürülebilirlik raporumuzda yayınlamayı,
 • Yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten bir şirket olarak, faaliyetlerimizi sürdürmek için tükettiğimiz enerji miktarında iyileşmeyi sağlayacak uygulamaları geliştirmeyi ve hayata geçirmeyi, enerji tüketimimizi sürekli takip ederek tükettiğimiz enerjiyi daha verimli kullanmayı, enerji tüketim miktarımızı her sene sürdürülebilirlik raporumuzda yayınlamayı,
 • Öncelikli odak alan çalışmalarımız uyarınca iklim değişikliği ile mücadele için faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyon salınımlarını hesaplamayı, doğrulatmayı, takip etmeyi ve her sene sürdürülebilirlik raporumuzda yayınlamayı,
 • Öncelikli odak alan çalışmalarımız uyarınca su tüketimimizi takip etmeyi, her sene sürdürülebilirlik raporumuzda raporlamayı, suyun verimli kullanımını sağlamayı ve bu konuda hem çalışanlarımız hem paydaşlarımız nezdinde farkındalık sağlamayı,
 • Tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik kriterlerine önem vererek tedarikçilerimizi sürdürülebilirlik stratejimiz ve beklentilerimiz konusunda bilgilendirmeyi ve tedarikçi denetim süreçlerine bu kriterleri de ekleyerek etki alanımızda sürdürülebilirlik risklerini azaltmaya katkı sağlamayı,
 • Etkin kurumsal yönetim anlayışımızla beraber uluslararası standartlarda raporlamalarımız, bütçe yönetimi, verimlilik takibi gibi sistemleri uygulayarak kaynaklarımızı verimli kullanmayı,
 • Toplumun ve yerel paydaşlarımızın sosyal ve ekonomik kalkınmasına, yerel istihdama ve satın aldığımız ürün ve hizmetlerin mümkün olduğunca yerel şirketler tarafından sağlanan ürün ve hizmetler olmasına önem göstermeyi,
 • Sürdürülebilir verimliliği sağlamak için çalışanlarımızın sadakatini ve refahını yükseltmeyi, çalışma ortamını daha verimli hale getirmek için çalışmayı,
 • Çalışanlarımız arasında ayrımcılık yapılmasına hiçbir koşulda fırsat vermemeyi ve tüm çalışanlarımıza ücretlendirme, performans değerlendirmesi, istihdam vb konularda eşit haklar sağlamayı,
 • Kadınlara iş ortamında fırsat eşitliği yaratılmasını sağlamayı ve kadın istihdamını arttırmayı,
 • Tüm paydaşlarımızın dinsel, yapısal veya kültürel farklılıklarını kabul etmeyi ve değer vermeyi,
 • Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nda da vurguladığımız üzere rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uymayı,
 • İklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında hem çalışanlarımız hem paydaşlarımız nezdinde farkındalık sağlamayı,
 • İmzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlkesi’ne uyum göstermeyi,
 • Taahhüt edilen ve uygulanan bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmayı,
 • Kamu ve üçüncü şahısların erişimine açık hale getirmeyi,
 • Politikamızın paydaşlarımızla etkili iletişimini sağlayarak takibini yapmayı,

Sürdürülebilirlik politikası olarak kabul etmiştir.

2020 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olan Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlkesi’ne de uyum göstermeyi taahhüt etmektedir.